กิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของผู้ถูกร้อง บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนทรายที่ 660/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 พร้อมนางวัชรีย์ จินศรีพานิช ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย,นายพิทยา ทองหนูนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง,นายวิโรจน์ หมื่นทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 , นางนิตยา หลินมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ,นายอภิชัย เทพเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย เขต 2 ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วบางส่วน คิดเป็น 80% ของรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงฯ คงเหลือในส่วนของการสร้างรั้วล้อมและขึงตาข่าย ขนาดความสูง 1 เมตรครึ่งบริเวณบ้านยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกทุกวันส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ถูกร้องจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ทราบเพื่อลงมาติดตามผลการแก้ไขปัญหาและถ่ายรูปแจ้งให้เทศบาลตำบลดอนทรายทราบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**