กิจกรรม : การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์น้ำมูลสุกรไหลลงสวนยางพารา

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายภาส  วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานพร้อมผู้เกี่ยวข้องประชุมและตรวจสอบสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง พบว่าสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของผู้ถูกร้องเรียนกับสวนยางพาราของผู้ร้องอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงเดียวกันและกำลังจะดำเนินการแบ่งแยกที่ดินกัน บริเวณดังกล่าวจึงมีระยะห่างกันเพียงเล็กน้อย จากระยะห่างกันไม่เกิน 1 เมตรเป็นสาเหตุให้น้ำจากบ่อพักซึมหรือไหลลงสวนยางได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (2)และ(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงได้มีคำแนะนำให้ท่านแก้ไข/ระงับเหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 44(3)

ในการนี้ เทศบาลตำบลดอนทราย ขอให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรผู้ถูกร้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนี้

                             1. ดูดน้ำในบ่อพักให้เสร็จภายในสองอาทิตย์นับตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) และควรดำเนินการดูดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการล้นและไหล/ซึมในดิน

                                          2. เมื่อดูดน้ำบ่อพักแล้วให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรดำเนินการนำผ้ายางมาคลุมปิดบริเวณบ่อพักให้มิดชิด

                             3. ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรดำเนินการก่ออิฐให้มีความสูงประมาณ 2-3 ก้อน เป็นแนวป้องกันการไหลของน้ำ

                             4. เมื่อสุกรจำนวน 8 ตัว ที่ผู้ประกอบกิจการผู้ถูกร้องเลี้ยงไว้ในขณะนี้ได้จำหน่ายออกไปให้ผู้ประกอบการหยุดเลี้ยงไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน

                             5. ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรผู้ถูกร้องดำเนินการยื่นเรื่องและขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการฯแนะนำ

                             ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหา        ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ฟาร์มเลี้ยงสุกร บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบล         ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**