ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง)เบี้ยความพิการ(เข้าบัญชีธนาคาร)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลดอนทรายขอแจ้งรายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (กลุ่มเปราะบาง) ประเภทสวัสดิการสังคม #เบี้ยความพิการ### 1.คนพิการที่รับเบี้ยยังชีพคนพิการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท. กรมบัญชีกลาง จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านโดยตรง. ในวันที่. 20 กรกฎาคม 2563 2. คนพิการที่รับเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นเงินสด. เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท. ทางเทศบาลตำบลดอนทราย จะเป็นคนเบิกจ่ายให้แก่คนพิการ. สำหรับวัน เวลา สถานที่ในการจ่ายเงินเยียวยา. ทางเทศบาลตำบลดอนทรายจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่เกินวันที่ 13. สิงหาคม 2563. หากเป็นผู้มีสิทธิแต่ไม่ได้รับเงิน หรือต้องการตรวจสอบสิทธิ สาเหตุที่ไม่ได้รับเงิน รายชื่อตกหล่น ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิ์แต่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินกับ อปท. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง โทร.074631289 ***รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ของผู้สูงอายุ และ คนพิการ ดังกล่าว. กรมบัญขีกลางเป็นผู้ตัดส่งรายชื่อมาให้แก่. เทศบาลตำบลดอนทราย*** สอบถามช้อมูลเพิ่มเติม 📍 สายด่วน พม 1300 ☎️ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ โทร 026424336 ต่อ 108 ☎️ กองทุนผู้สูงอายุ โทร 023546100 ต่อ 401 ☎️ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและสารสนเทศ โทร. 023543897, 02 3543388 ต่อ 311หรือ 313 http://covid.m-society.go.th/
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 714 คน