ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  รายละเอียด :

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.................................................................

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับปรับปรุง) และขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมการปฏิรูป คือ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ ตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ” นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สร้างความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เทศบาลตำบลดอนทราย จึงขอประกาศให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทรายทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

          จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน