ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
  รายละเอียด :

 

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลดอนทราย  

 

ด้านการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
(1) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และจัดทำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(2) จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง
(3)
จัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนสำหรับงานบริการ และประกาศให้ประชาชนทราบ
(
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น  การประชุมประชาคม  การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯลฯ

(5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  เช่น  เว็บไซต์เทศบาล  เฟสบุ๊คเทศบาลสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มไลน์ ฯลฯ

การประเมินผลและการตรวจสอบ
(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการชุด ต่างๆ เช่น คณะกรรมการตำบลท่ายาง  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯลฯ
(2) มีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในของทุกหน่วยงานของเทศบาล
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
(2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน   
 
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.