ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 พ.ค. 2565
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 พ.ค. 2565
4 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ค. 2565
5 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง และยุติธรรมพบประชาชน” ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 พ.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 พ.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7
02 พ.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 เม.ย. 2565
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 เม.ย. 2565
10 สาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน ดาวน์โหลดเอกสาร
408
24 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79