ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ต.ค. 2562
2 รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ต.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ก.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ก.ย. 2562
5 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ส.ค. 2562
6 ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ส.ค. 2562
7 ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ส.ค. 2562
8 ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ส.ค. 2562
9 ร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ส.ค. 2562
10 ร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.