ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
10 พ.ค. 2562
702 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
02 พ.ค. 2562
703 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1198
02 พ.ค. 2562
704 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
02 พ.ค. 2562
705 ประชาสัมพันธ์บทความการจัดการน้ำเสีย และ เทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ และวิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
02 พ.ค. 2562
706 การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1208
01 พ.ค. 2562
707 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
01 พ.ค. 2562
708 การประชาสัมพันธ์การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1208
21 มี.ค. 2562
709 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1246
04 มี.ค. 2562
710 กำชับข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทรายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81