ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ผ.ถ. 4/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
847
05 ก.พ. 2564
342 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ส.ถ. 4/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
05 ก.พ. 2564
343 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักบานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
808
05 ก.พ. 2564
344 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักบานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
819
05 ก.พ. 2564
345 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
829
05 ก.พ. 2564
346 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
809
05 ก.พ. 2564
347 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
827
04 ก.พ. 2564
348 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
820
04 ก.พ. 2564
349 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
820
04 ก.พ. 2564
350 เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รายการตารางอักษรวิ่ง ส่งทีวีช่องต่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
813
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81