ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ ผ่านระบบ ITAS ดาวน์โหลดเอกสาร
738
23 พ.ย. 2561
672 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :ITA ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
745
22 พ.ย. 2561
673 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
757
20 พ.ย. 2561
674 ประชาสัมพันธ์เดือนแห่งการ "รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว" ดาวน์โหลดเอกสาร
730
19 พ.ย. 2561
675 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะทอง-บ้านลำรุน ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
769
16 พ.ย. 2561
676 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
729
15 พ.ย. 2561
677 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
12 พ.ย. 2561
678 เทศบาลตำบลดอนทรายขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ตามช่องทางนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
737
12 พ.ย. 2561
679 ประชาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
735
12 พ.ย. 2561
680 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
733
05 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75