ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
01 เม.ย. 2563
452 รวมพลังคนไทยรักษาระยะห่าง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
721
30 มี.ค. 2563
453 ♥️♥️จ.พัทลุง ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น ♥️ ดาวน์โหลดเอกสาร
722
29 มี.ค. 2563
454 ทำบ้านเราให้ปลอดภัย SAVE ZONE #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
708
28 มี.ค. 2563
455 📣 ข้อมูลสถานที่ตั้งจุดตรวจของจังหวัดพัทลุง เพื่อคัดกรองและแนะนำประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 😷
694
27 มี.ค. 2563
456 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
764
27 มี.ค. 2563
457 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
701
27 มี.ค. 2563
458 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
27 มี.ค. 2563
459 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
27 มี.ค. 2563
460 ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
707
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69