ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
15 พ.ย. 2561
742 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1205
12 พ.ย. 2561
743 เทศบาลตำบลดอนทรายขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ตามช่องทางนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
12 พ.ย. 2561
744 ประชาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
12 พ.ย. 2561
745 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1207
05 พ.ย. 2561
746 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...... ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
02 พ.ย. 2561
747 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
09 ต.ค. 2561
748 การควบคุมภายในเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
01 ต.ค. 2561
749 ประชาสัมพันธ์สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
01 ต.ค. 2561
750 คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภารกิจด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81