ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
557
15 ก.ค. 2564
192 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
538
15 ก.ค. 2564
193 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
527
15 ก.ค. 2564
194 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
15 ก.ค. 2564
195 มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
538
15 ก.ค. 2564
196 ประกาศเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
536
15 ก.ค. 2564
197 ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
530
14 ก.ค. 2564
198 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
13 ก.ค. 2564
199 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
13 ก.ค. 2564
200 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
05 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81