ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
703
20 ส.ค. 2563
302 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
701
13 ส.ค. 2563
303 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
704
13 ส.ค. 2563
304 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
700
13 ส.ค. 2563
305 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงเครื่องติดตามกลุ่มฝนตกในพื้นที่ด้วยเรดาร์ฝนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
696
13 ส.ค. 2563
306 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
740
10 ส.ค. 2563
307 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563 - เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ส.ค. 2563
308 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
726
07 ส.ค. 2563
309 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
05 ส.ค. 2563
310 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
696
04 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69