ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
17 ธ.ค. 2561
732 ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1209
12 ธ.ค. 2561
733 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนทราย
1219
11 ธ.ค. 2561
734 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
06 ธ.ค. 2561
735 ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลาสติกในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
02 ธ.ค. 2561
736 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ ผ่านระบบ ITAS ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
23 พ.ย. 2561
737 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :ITA ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1226
22 พ.ย. 2561
738 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1238
20 พ.ย. 2561
739 ประชาสัมพันธ์เดือนแห่งการ "รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว" ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
19 พ.ย. 2561
740 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะทอง-บ้านลำรุน ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1248
16 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81