ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
282 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :ITA ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ต.ค. 2563
283 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการการควบคุมและกำหนดแนวทางในการขึ้นภูเขาอกทะลุ ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
03 ต.ค. 2563
284 รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
02 ต.ค. 2563
285 แผนพับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ต.ค. 2563
286 ผลคะแนน LPA 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
01 ต.ค. 2563
287 ประกาศ ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
710
29 ก.ย. 2563
288 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22
28 ก.ย. 2563
289 คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2563
290 ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69