ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 สาระน่ารู้ ข้อควรรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
27 ก.ย. 2561
762 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนทรายและการดำเนินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1227
24 ก.ย. 2561
763 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเทศบัญญัติและภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1190
24 ก.ย. 2561
764 หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
20 ก.ย. 2561
765 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
19 ก.ย. 2561
766 แผนที่ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
18 ก.ย. 2561
767 รายงานผลการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1244
17 ก.ย. 2561
768 บทความน่ารู้ เรื่อง ผิดวินัย ... เพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่นั่งโต๊ะทํางานให้แล้วเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
05 ก.ย. 2561
769 5 สาเหตุสำคัญที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1547
03 ก.ย. 2561
770 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและหน่วยงานอิสระตามโครงการเด็กและเยาวชนตำบลดอนทรายร่วมต้านคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
22 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81