ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 11 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
21 พ.ค. 2563
502 สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
19 พ.ค. 2563
503 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
17 พ.ค. 2563
504 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
15 พ.ค. 2563
505 ประชาสัมพันธ์ร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดจากโควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1231
14 พ.ค. 2563
506 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับร้องทุกข์เงินเยียวยา ดาวน์โหลดเอกสาร
1188
14 พ.ค. 2563
507 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.3/ว2232 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโถคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
14 พ.ค. 2563
508 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
14 พ.ค. 2563
509 ประชาสัมพันธ์กฎหมายสาธารณสุขน่ารู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
12 พ.ค. 2563
510 ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พลิกวิกฤต covid-19 เป็นโอกาสร้านค้าออนไลน์ เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องปรับตัวด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ด้วยการมีเครื่องหมาย DBD Registered ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81