ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทรายและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ก.พ. 2564
362 ขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งของเทศบาลตำบลดอนทรายเข้ารับฟังการชี้แจงให้ความรู้
796
01 ก.พ. 2564
363 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ก.พ. 2564
364 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C-M-H-T-T) ดาวน์โหลดเอกสาร
803
01 ก.พ. 2564
365 คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
793
01 ก.พ. 2564
366 แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
29 ม.ค. 2564
367 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
29 ม.ค. 2564
368 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาแปรรูปสินค้าในตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
29 ม.ค. 2564
369 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
29 ม.ค. 2564
370 แผ่นพับปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81