ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ชาวดอนทรายร่วมใจถวายเทียนพรรษา" ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
11 ก.ค. 2562
692 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
785
05 ก.ค. 2562
693 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ คนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201
03 ก.ค. 2562
694 ร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงออฟฟิศให้เป็นสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
28 มิ.ย. 2562
695 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
28 มิ.ย. 2562
696 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
26 มิ.ย. 2562
697 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
25 มิ.ย. 2562
698 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
24 มิ.ย. 2562
699 บทความให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ในหมวด 2 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
18 มิ.ย. 2562
700 แผ่นพับเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
14 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81