ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 15 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
15 ก.ย. 2564
152 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 14 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
14 ก.ย. 2564
153 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
527
11 ก.ย. 2564
154 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
08 ก.ย. 2564
155 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
08 ก.ย. 2564
156 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
07 ก.ย. 2564
157 ประชาสัมพันธ์การปรับอายุแบบขั้น บันใด เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
06 ก.ย. 2564
158 วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ Anti-Corruption Day 6 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
06 ก.ย. 2564
159 สถานการณ์โควิด -19 อำเภอควนขนุน ณ 3 ก.ย. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
03 ก.ย. 2564
160 มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81