ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกิจกรรมในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
15 มิ.ย. 2563
462 ขออนุมัติจัดทำบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
15 มิ.ย. 2563
463 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
530
15 มิ.ย. 2563
464 ประชาสัมพันธ์ ระบบITAS ของสำนักงานป.ปช. ปิดฟังก์ชันการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
12 มิ.ย. 2563
465 ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงระบบITAS ของสำนักงาน ป.ปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
10 มิ.ย. 2563
466 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
1205
06 มิ.ย. 2563
467 ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
05 มิ.ย. 2563
468 ประชาสัมพันธ์วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
05 มิ.ย. 2563
469 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1184
04 มิ.ย. 2563
470 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81