ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
1181
04 มี.ค. 2563
622 ขอความร่วมมือการใช้ถนนของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
04 มี.ค. 2563
623 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1182
03 มี.ค. 2563
624 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1178
28 ก.พ. 2563
625 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
28 ก.พ. 2563
626 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.ดอนทราย อ.ควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
786
27 ก.พ. 2563
627 เผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
26 ก.พ. 2563
628 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
26 ก.พ. 2563
629 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย อายุ 2-5 ปี
1196
26 ก.พ. 2563
630 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
24 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81