ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับภัยร้ายอยู่ใกล้..ไม่ไกล..ตัวคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
704
31 ก.ค. 2563
312 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เข้าบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
711
20 ก.ค. 2563
313 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับเงินสด) ดาวน์โหลดเอกสาร
703
20 ก.ค. 2563
314 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง)เบี้ยความพิการ(เข้าบัญชีธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
703
20 ก.ค. 2563
315 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง)เบี้ยความพิการ(รับเงินสด) ดาวน์โหลดเอกสาร
700
20 ก.ค. 2563
316 ประชาสัมพันธ์แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
697
18 ก.ค. 2563
317 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ดาวน์โหลดเอกสาร
721
08 ก.ค. 2563
318 มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
711
29 มิ.ย. 2563
319 สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
26 มิ.ย. 2563
320 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง ประกาศใช้คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ดาวน์โหลดเอกสาร
729
25 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69