ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...... ดาวน์โหลดเอกสาร
736
02 พ.ย. 2561
682 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
729
09 ต.ค. 2561
683 การควบคุมภายในเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
726
01 ต.ค. 2561
684 ประชาสัมพันธ์สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
724
01 ต.ค. 2561
685 คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภารกิจด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
722
01 ต.ค. 2561
686 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
726
01 ต.ค. 2561
687 แนวทางการปฏิบัติระบบป้องกันการตรวจเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
727
01 ต.ค. 2561
688 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
727
01 ต.ค. 2561
689 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
724
01 ต.ค. 2561
690 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
720
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75