ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายบงประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
29 ต.ค. 2564
92 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
530
29 ต.ค. 2564
93 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
29 ต.ค. 2564
94 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
29 ต.ค. 2564
95 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
28 ต.ค. 2564
96 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
27 ต.ค. 2564
97 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
26 ต.ค. 2564
98 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
25 ต.ค. 2564
99 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
24 ต.ค. 2564
100 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
23 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81