ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 พ.ค. 2565
12 พระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 พ.ค. 2565
13 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 พ.ค. 2565
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 พ.ค. 2565
15 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 พ.ค. 2565
16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง และยุติธรรมพบประชาชน” ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 พ.ค. 2565
17 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 พ.ค. 2565
18 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
28
02 พ.ค. 2565
19 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 เม.ย. 2565
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81