ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1190
20 เม.ย. 2563
562 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
20 เม.ย. 2563
563 วิธีการหาเสียงและคุณลักษณต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
18 เม.ย. 2563
564 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ฉบับที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1327
18 เม.ย. 2563
565 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
16 เม.ย. 2563
566 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1191
15 เม.ย. 2563
567 ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
13 เม.ย. 2563
568 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
13 เม.ย. 2563
569 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
13 เม.ย. 2563
570 ประกาศของจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
12 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81