ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
23 มี.ค. 2563
602 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
23 มี.ค. 2563
603 ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
22 มี.ค. 2563
604 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
22 มี.ค. 2563
605 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง 💢 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID -19 ) ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
19 มี.ค. 2563
606 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
19 มี.ค. 2563
607 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนทรายในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
19 มี.ค. 2563
608 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
18 มี.ค. 2563
609 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
18 มี.ค. 2563
610 ประชาสัมพันธ์ การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
1183
18 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81