ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
05 ต.ค. 2563
412 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
05 ต.ค. 2563
413 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :ITA ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
05 ต.ค. 2563
414 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการการควบคุมและกำหนดแนวทางในการขึ้นภูเขาอกทะลุ ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
03 ต.ค. 2563
415 รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
852
02 ต.ค. 2563
416 แผนพับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
02 ต.ค. 2563
417 ผลคะแนน LPA 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
01 ต.ค. 2563
418 ประกาศ ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1235
29 ก.ย. 2563
419 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
516
28 ก.ย. 2563
420 คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81