ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
28 ก.พ. 2563
492 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.ดอนทราย อ.ควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
305
27 ก.พ. 2563
493 เผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
708
26 ก.พ. 2563
494 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
712
26 ก.พ. 2563
495 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย อายุ 2-5 ปี
714
26 ก.พ. 2563
496 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
702
24 ก.พ. 2563
497 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
705
20 ก.พ. 2563
498 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
18 ก.พ. 2563
499 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
17 ก.พ. 2563
500 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง ขั้นตอนปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
691
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69