ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
06 ธ.ค. 2561
612 ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลาสติกในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
725
02 ธ.ค. 2561
613 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ ผ่านระบบ ITAS ดาวน์โหลดเอกสาร
729
23 พ.ย. 2561
614 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :ITA ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
22 พ.ย. 2561
615 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
750
20 พ.ย. 2561
616 ประชาสัมพันธ์เดือนแห่งการ "รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว" ดาวน์โหลดเอกสาร
721
19 พ.ย. 2561
617 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะทอง-บ้านลำรุน ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
759
16 พ.ย. 2561
618 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
722
15 พ.ย. 2561
619 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
12 พ.ย. 2561
620 เทศบาลตำบลดอนทรายขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ตามช่องทางนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
12 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69