ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
725
20 ก.ย. 2561
642 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
19 ก.ย. 2561
643 แผนที่ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
732
18 ก.ย. 2561
644 รายงานผลการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
757
17 ก.ย. 2561
645 บทความน่ารู้ เรื่อง ผิดวินัย ... เพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่นั่งโต๊ะทํางานให้แล้วเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
725
05 ก.ย. 2561
646 5 สาเหตุสำคัญที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
969
03 ก.ย. 2561
647 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและหน่วยงานอิสระตามโครงการเด็กและเยาวชนตำบลดอนทรายร่วมต้านคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
723
22 ส.ค. 2561
648 เอกสารสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
722
14 ส.ค. 2561
649 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
723
11 มิ.ย. 2561
650 จดหมายข่าว ไตรมาส 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69