ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
28 ก.ย. 2563
422 รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
25 ก.ย. 2563
423 ฐานข้อมูลตลาดในตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
531
16 ก.ย. 2563
424 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
11 ก.ย. 2563
425 เอกสารชุดความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1191
11 ก.ย. 2563
426 รวมกฎหมายและเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับศูนย์ฯ ภาคประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
11 ก.ย. 2563
427 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1188
11 ก.ย. 2563
428 ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวหน้าพาโกง 30 วินาที ดาวน์โหลดเอกสาร
529
11 ก.ย. 2563
429 ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
03 ก.ย. 2563
430 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย "ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562" ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81