ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
27 มี.ค. 2563
592 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
27 มี.ค. 2563
593 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเผยแพร่พรบ.คุ้มครองพยาน พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
27 มี.ค. 2563
594 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเผยแพร่พรบ.คุ้มครองพยาน พ.ศ.2546(2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
27 มี.ค. 2563
595 คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
27 มี.ค. 2563
596 ประกาศสถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
25 มี.ค. 2563
597 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
25 มี.ค. 2563
598 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
25 มี.ค. 2563
599 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด)เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
24 มี.ค. 2563
600 สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81