ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ขออนุมัติจัดทำบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
694
15 มิ.ย. 2563
332 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 มิ.ย. 2563
333 ประชาสัมพันธ์ ระบบITAS ของสำนักงานป.ปช. ปิดฟังก์ชันการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
715
12 มิ.ย. 2563
334 ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงระบบITAS ของสำนักงาน ป.ปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
714
10 มิ.ย. 2563
335 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
706
06 มิ.ย. 2563
336 ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
700
05 มิ.ย. 2563
337 ประชาสัมพันธ์วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
700
05 มิ.ย. 2563
338 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
04 มิ.ย. 2563
339 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
696
04 มิ.ย. 2563
340 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69