ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
690
20 เม.ย. 2563
432 วิธีการหาเสียงและคุณลักษณต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
18 เม.ย. 2563
433 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ฉบับที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
18 เม.ย. 2563
434 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
705
16 เม.ย. 2563
435 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
15 เม.ย. 2563
436 ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
715
13 เม.ย. 2563
437 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
720
13 เม.ย. 2563
438 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
710
13 เม.ย. 2563
439 ประกาศของจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
729
12 เม.ย. 2563
440 ข้อปฏิบัติช่วงสงกรานต์ปีนี้ 2563 อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับ ดาวน์โหลดเอกสาร
720
12 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69