ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
25 ส.ค. 2563
432 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
20 ส.ค. 2563
433 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
13 ส.ค. 2563
434 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
13 ส.ค. 2563
435 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
13 ส.ค. 2563
436 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงเครื่องติดตามกลุ่มฝนตกในพื้นที่ด้วยเรดาร์ฝนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
13 ส.ค. 2563
437 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1232
10 ส.ค. 2563
438 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563 - เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
528
10 ส.ค. 2563
439 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
07 ส.ค. 2563
440 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1181
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81