ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1256
31 ต.ค. 2562
662 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
800
29 ต.ค. 2562
663 ช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
805
29 ต.ค. 2562
664 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและจัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
636
29 ต.ค. 2562
665 ขอเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร ดาวน์โหลดเอกสาร
1209
24 ต.ค. 2562
666 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
11 ต.ค. 2562
667 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
11 ต.ค. 2562
668 บันทึกข้อความ กองคลัง เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
10 ต.ค. 2562
669 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
10 ต.ค. 2562
670 รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81