ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
353
05 เม.ย. 2564
142 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 เม.ย. 2564
143 คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
02 เม.ย. 2564
144 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
02 เม.ย. 2564
145 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
341
30 มี.ค. 2564
146 ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
26 มี.ค. 2564
147 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน กรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
26 มี.ค. 2564
148 ประชาสัมพันธ์คำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
25 มี.ค. 2564
149 การแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
404
25 มี.ค. 2564
150 เผยแพร่และประชาสมพันธ์ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระาชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
23 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69