ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
711
04 พ.ค. 2563
392 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
721
02 พ.ค. 2563
393 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 พ.ค. 2563
394 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
715
01 พ.ค. 2563
395 คู่มือกฎหมายแพ่งสำหรับเกษตรกรและประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
695
01 พ.ค. 2563
396 ช่องทางการติดต่อผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
677
01 พ.ค. 2563
397 รายงานผลการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 พ.ค. 2563
398 วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
727
30 เม.ย. 2563
399 ประชาสัมพันธ์พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 ⚠️ ขยายทุกมาตรการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
30 เม.ย. 2563
400 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
705
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69