ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
1223
17 ธ.ค. 2563
392 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
17 ธ.ค. 2563
393 ผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
784
15 ธ.ค. 2563
394 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
1211
09 ธ.ค. 2563
395 ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
07 ธ.ค. 2563
396 1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก" ดาวน์โหลดเอกสาร
797
01 ธ.ค. 2563
397 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
800
01 ธ.ค. 2563
398 กำชับข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดเทสบาลตำบลดอนทราย วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
783
30 พ.ย. 2563
399 ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร
1183
26 พ.ย. 2563
400 ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
12 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81