ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
308
30 เม.ย. 2564
112 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอขนุน จังหวัดพัทลุง (บางส่วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 เม.ย. 2564
113 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 เม.ย. 2564
114 คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่่่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
307
28 เม.ย. 2564
115 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 24 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
28 เม.ย. 2564
116 รู้หรือไม่ เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ได้นานแค่ไหน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
28 เม.ย. 2564
117 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
28 เม.ย. 2564
118 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
24 เม.ย. 2564
119 ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
338
23 เม.ย. 2564
120 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
22 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69