ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
693
28 มิ.ย. 2562
572 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
696
26 มิ.ย. 2562
573 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
725
25 มิ.ย. 2562
574 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
687
24 มิ.ย. 2562
575 บทความให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ในหมวด 2 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
688
18 มิ.ย. 2562
576 แผ่นพับเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
697
14 พ.ค. 2562
577 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
726
10 พ.ค. 2562
578 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
02 พ.ค. 2562
579 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
717
02 พ.ค. 2562
580 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
693
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69