ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ก.ค. 2564
72 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 ก.ค. 2564
73 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ก.ค. 2564
74 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 ก.ค. 2564
75 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ก.ค. 2564
76 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ก.ค. 2564
77 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 ก.ค. 2564
78 มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 ก.ค. 2564
79 ประกาศเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ก.ค. 2564
80 ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69