ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
04 มิ.ย. 2563
472 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
02 มิ.ย. 2563
473 ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1207
01 มิ.ย. 2563
474 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
01 มิ.ย. 2563
475 ขอแจ้งการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
01 มิ.ย. 2563
476 บันทึกข้อความขอจัดทำมาตรการป้องกันการรับและการให้สินบน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
01 มิ.ย. 2563
477 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
1198
01 มิ.ย. 2563
478 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
01 มิ.ย. 2563
479 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิด“ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1201
01 มิ.ย. 2563
480 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือการใช้งาน Application Justice Care ระบบยุติธรรมสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
1207
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81